Algemene voorwaarden

1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn op alle overeenkomsten van toepassing tussen Cerasis BVBA, met als handelsbenaming Cerasis, en haar klanten.

1.2 Deze voorwaarden zijn terug te vinden op uw factuur of offerte, en kunnen steeds schriftelijk opgevraagd worden.

2 Onderhoud

2.1 Overeenkomsten tot onderhoud worden aangegaan voor een termijn van 1 jaar, telkens startend op de datum van overeenkomst. De overeenkomst kan door beide partijen per aangetekende brief stopgezet worden mits een opzegtermijn van 3 maanden te respecteren. Bij gebrek aan opzegging worden de overeenkomsten stilzwijgend verlengd.

3 Verplichtingen klant

3.1 De klant, het bedrijf of de instelling, waarmee het contract is gesloten, dient elektriciteit (220V, 32A) en stromend water te voorzien. Bij gebrek aan, zullen werken die onmogelijk kunnen uitgevoerd worden zonder elektriciteit en/of stromend water niet worden uitgevoerd. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de klant. Deze kosten omvatten: verplaatsingen, werkuren, materialen(zoals cement gebonden producten), …  Deze lijst is niet limitatief.

4 Betalingsvoorwaarden onderhoud

4.1 Maandelijks wordt een voorschotfactuur opgemaakt. Deze wordt berekend door het totale jaarbedrag van de offerte te delen door 12. Eventuele bijkomende opdrachten worden maandelijks afgerekend. Indien de betaling niet gebeurd binnen de vooropgestelde termijn, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% verschuldigd vanaf de vervaldag tot het volledige bedrag ontvangen, te vermeerderen met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75 EURO alsook alle bijkomend gemaakte invorderingskosten.

4.2 Tenzij anders overeengekomen dienen facturen 7 dagen na factuurdatum betaald te worden.

5 Betalingsvoorwaarden andere werken

5.1 Bij de uitvoering van aanlegwerk zal de betaling in 3 schijven gebeuren: -50% van de prijs bij de aanvang van de werken -35% van de prijs na de verhardingswerken. -15% van de prijs na oplevering. Eventuele meerwerken die niet in de offerte opgenomen werden zullen afzonderlijk
gefactureerd worden onder dezelfde voorwaarden, tenzij anders overeengekomen. Indien de betaling niet gebeurd binnen de vooropgestelde termijn, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% verschuldigd vanaf de vervaldag tot het volledige bedrag ontvangen, te vermeerderen met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75 EURO alsook alle bijkomend gemaakte invorderingskosten.

5.2 Tenzij anders overeengekomen dienen facturen 7 dagen na de factuurdatum betaald te worden.

5.3 De betaling van een gedeelte van het gefactureerde bedrag zonder enig voorbehoud geldt als aanvaarding van die factuur.

5.4 Bij niet betaling van een factuur kan Cerasis BVBA beslissen om de levering van goederen of diensten stop te zetten.

6 Klachten

6.1 Alle klachten dienen door de klant binnen de 8 dagen na de voltooiing van de werken gemeld te worden aan Cerasis BVBA. Alle klachten dienen tevens duidelijk omschreven te worden zodat Cerasis BVBA deze klachten correct kan verhelpen indien deze gegrond zijn.

6.2 Klachten zijn nooit gegrond in de klant het geleverde werk of goed niet behandeld met normale zorg die van hem verwacht mag worden.

7 Voorwaarden cadeaubon

7.1 De Cerasis cadeaubon is verkrijgbaar in 2 varianten:
- 4 uur voor € 124,99
- 8 uur voor € 239,99

7.2 De Cerasis cadeaubon dient vooraf betaald te worden. Na ontvangst van betaling wordt de Cerasis cadeaubon binnen 2 werkdagen verzonden naar het opgegeven adres.

7.3 Neem tijdig contact met ons op voor het gebruik van de bon. Zo bent u zeker van uw plaats in onze planning. Contact met ons opnemen kan via info@cerasis.be of telefonisch op 0473 77 37 43. Vermeld hierbij duidelijk welke tuinwerken u wilt laten uitvoeren.

7.4 Deze bon is geldig in een straal van 20 km rond de maatschappelijke zetel van Cerasis BVBA. Bij verdere verplaatsing buiten de straal van 20 km binnen België, worden er reiskosten aangerekend aan € 0,29 per kilometer.

7.5 De 4 uur/8 uur gaan in bij aankomst op het werfadres.

7.6 Alle uren aangegeven op de cadeaubon moeten aaneensluitend opgenomen worden en dit op hetzelfde werfadres.

7.7 Bijkomend gebruik van tuinmaterialen zoals bv. bestrating, zand, graszaad, etc. zijn niet inbegrepen.

7.8 De uren aangegeven op de cadeaubon zijn arbeidsuren en exclusief kosten voor het eventuele gebruik van onze eigen of gehuurde machines. Deze kosten worden bijkomend aangerekend.

7.9 Afvoeren van groenafval, grondafval en/of steenpuin zijn niet inbegrepen en worden bijkomend aangerekend.

7.10 De Cerasis cadeaubon is niet inwisselbaar voor contanten en maximaal 1 jaar geldig na uitgifte datum. Het gebruik van de bon is beperkt tot één bon per werfadres. 

7.11 Op al onze diensten zijn de andere algemene voorwaarden van Cerasis BVBA van toepassing.

8 Eigendomsrecht

8.1 Cerasis BVBA blijft ten allen tijde eigenaar van de geleverde goederen tot de klant alle verplichtingen is nagekomen uit de gesloten overeenkomsten met Cerasis BVBA. De klant verbind zich er tevens toe de goederen niet te vervreemden voor een volledige betaling uitgevoerd werd.

9 Het Belgische recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen Cerasis BVBA en haar klanten.

10 Garanties werden bepaald in de algemene voorwaarden van Cerasis BVBA.